Hokusai - Kyoka no Fuji

Katsushika Hokusai

One hundred Views of Fuji Volume 3 page 85, Kyoka no Fuji.

Date: 1849

Condition: Not backed